Veel heil en zegen voor 2022

Bestuur en werkers van de Spaanse Evangelische Zending (SEZ) wensen u veel heil en zegen voor 2022.

We wensen u toe dat u mag instemmen met Johannes' loflied op Gods heerlijkheid: 'En het Woord is vlees geworden, en heeft onder ons gewoond (en wij hebben Zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als des Eniggeborenen van den Vader), vol van genade en waarheid.'

In onze jongste Zendingsbode vindt u onderstaande meditatie over deze tekst van ds. M. van Dalen uit Noorden. Deze meditatie delen we ook graag hier op onze website.

We leven in bijzondere tijden, tijden van zorg en moeite. Het is een tijd van donkerheid op zoveel verschillende manieren. Te midden van die donkerheid is er het Licht van Evangelie op aarde.

De apostel Johannes bezingt dit in een grote lofzang, waar de tekst een fragment uit is. Een lofzang om stil van te worden, stil van verwondering over God en Zijn heerlijkheid. Johannes verwoordt in onze tekst met een enkele pennenstreek wat er gebeurd is. Nee, geen details, maar slechts in vijf woorden: Het Woord is vlees geworden.

Ja, het Woord, het Woord dat al eeuwen klinkt: de boodschap van God. Het Woord waarmee de wereld gemaakt is. Waarmee de heerlijkheid aan de Schepping gegeven werd. Het Woord van God waar sommigen zo naar verlangden, maar de meesten niet meer…

Maar Johannes jubelt het uit: Die boodschap, dat Woord, is nu vlees geworden. Het heeft body gekregen, letterlijk. In Jezus Christus zien we Wie God is en wat Hij gesproken heeft. Hij heeft gedacht aan Zijn genade… en dat heil wordt ons nu verkondigd.

Ja, dat Heil leeft nu onder ons, heeft onder ons gewoond als in een tent, zo staat er letterlijk. Zoals God vroeger woonde in de tabernakel onder het volk van Israël, zo is Jezus aanwezig onder Zijn volk.

En niet zomaar, want Hij is gekomen als het Licht in de wereld. Licht heeft nu alles te maken met het leven en met de heerlijkheid van God. Immers, kerst is het feest van Gods heerlijkheid.

Voorheen moest men wijken voor Gods heerlijkheid, maar nu getuigt Johannes: We hebben Zijn heerlijkheid aanschouwd.

Want het Licht van God is opgegaan in de duisternis. Geen verblindend licht, maar Licht dat straalt van Gods aangezicht vol vriendelijkheid. Licht waarin je opademt. Licht in de duisternis. Dat is Gods heerlijkheid, dat is Hij Zelf.

De wereld is in het donker, heeft geen boodschap aan het Woord, maar God doorbreekt de duisternis van de zonde en maakt het licht. God zoekt de wereld op en toont Zijn heerlijkheid in de Mensenzoon aan mensen die geen gemeenschap met Hem kunnen hebben. Hier wordt ons Zijn trouw verkondigt, de waarheid in Jezus Christus.

Dat is kerst, toen en vandaag. Is het zo ook kerst in uw hart? Dat u instemt met Johannes’ loflied op Gods heerlijkheid, ook voor uw hart en leven!

Ons werk blijvend steunen?

Spaanse Evangelische Zending

Postbus 40098
7300 AZ  Apeldoorn
0553032252
info@sez.st