• home
  • Actueel
  • SEZ zegt jaar steun toe voor co-pastor Mataró (Spanje)

SEZ zegt jaar steun toe voor co-pastor Mataró (Spanje)

Auteur: A. Lassche, bestuursecretaris SEZ

Het bestuur van de SEZ houdt u als donateur graag op de hoogte van belangrijke besluiten. In deze bijdrage wat meer over ons werk in Spanje.  

Ons werk in Spanje begon 70 jaar geleden. Inmiddels zijn broeder Coster en zijn vrouw al vele jaren in dit land werkzaam voor de SEZ. Het einde van hun dienstverband komt nu in zicht, omdat broeder Coster D.V. eind 2022 de pensioengerechtigde leeftijd bereikt.

Het bestuur onderzoekt momenteel hoe het verder moet met het werk in Spanje. Broeder Coster heeft jaren als decaan gefunctioneerd aan de theologische faculteit het IBSTE. Ook is hij al vele jaren verbonden aan de kleine gemeente van Mataró. Deze taken hoopt hij eind 2022 neer te leggen. U begrijpt dat het daarom bijzonder nodig is dat we als bestuur nadenken over de vraag: wat is de roeping van de SEZ in Spanje? Helder is dat we niet kerk-stichtend bezig willen zijn, maar toerustend en ondersteunend.  

In de laatste bestuursvergadering wees de voorzitter op Áquila en Priscilla die de weg Gods bescheidenlijker uitlegden. De SEZ wil voorzien in eenvoudige middelen om de weg die de Heere houdt met Zijn volk uit te leggen aan anderen. Dat is ook een zendingstaak. Definitieve antwoorden op de vraag ‘hoe nu verder in Spanje’ moet het bestuur nog geven, maar tijdens de bezinning is al indringend een hulpvraag gekomen vanuit de gemeente in Mataró.

Zij willen Saverio Lentini als co-pastor benoemen, mede als mogelijk opvolger van broeder Coster. De gemeente heeft echter te weinig financiële middelen. We meenden deze vraag niet naast ons neer te mogen leggen, maar we zegden financiële ondersteuning toe voor één jaar. Daarmee geven we steun aan toerusting (en uitleg van Gods Woord) in deze gemeente.  

Zodra de situatie dat toelaat, wil het bestuur een visitatiereis maken naar Spanje. Op deze reis staat de vraag centraal: Hoe en waar kunnen we mogelijk hulp bieden? Uw gebed om de leiding van de Heere is nodig. Bid dat Hij ons laat zien welke deuren Hij opent en sluit.

Hier leest u meer over Saverio en Angélica Lentini.

Meer over Saverio en Angélica Lentini

Spaanse Evangelische Zending

Postbus 40098
7300 AZ  Apeldoorn
0553032252
info@sez.st