Verslag synodevergadering Spanje

Auteur: A. Lassche, secretaris

Het was bijzonder om samen met ds. Berend Coster de synodevergadering van de IRE bij te wonen. IRE staat voor: Iglesias Reformadas de España (Reformatorische Kerken van Spanje).

In het verleden hebben we verscheidene keren contact gehad met deze reformatorische kerken in Spanje. Zo is er van tijd tot tijd contact geweest met ds. José de Segovia uit Madrid. De contacten stonden de laatste jaren op een wat lager pitje. Vooral omdat de SEZ geen rechtstreekse steun verleende aan de IRE en omdat de IRE formele kerkelijke contacten heeft met onder andere de Christelijk Gereformeerde Kerken en Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt). De SEZ-activiteiten beperkten zich in Spanje tot de taak van ds. Coster aan de theologische faculteit het IBSTE (decanaat) en in de IRE-gemeente van Mataró (pastoraat). Vanwege toegezegde steun aan deze gemeente voor de benoeming van kandidaat-predikant S. Lentini als co-pastor (zie vorige Zendingsbode) werd de SEZ uitgenodigd voor de jaarlijkse kerkelijke synodevergadering.

Bij toerbeurt vergadert men bij een van de gemeenten. Dit jaar was dat in Almuñécar, in Zuid-Spanje. De verschillen met kerkelijk Nederland zijn groot. Er zijn maar een paar kleine reformatorische gemeenten met enkele tientallen leden. De kerken hebben sterk het karakter van een evangelisatiepost, veel meer dan wij gewend zijn in onze kerken. De overeenkomsten zijn bijvoorbeeld: dezelfde geloofsbelijdenis en hetzelfde Woord van God, maar ook het zingen van dezelfde psalmen en het uitspreken van dezelfde zegenbede aan het einde van de kerkdienst. De belangrijkste overeenkomst is dat we dezelfde God willen dienen en dat we staan op het fundament van de Reformatie! Die verbinding voelden we. Ook is het herkenbaar dat er banden met andere kerken zijn en dat er groeten werden overgebracht. Wij hebben dat vanuit de SEZ gedaan. Ons doel was het contact te versterken en na te gaan of en hoe de SEZ de kerken in Spanje kan helpen. Tegelijk kan de SEZ leren van de Spaanse kerken. Vanuit een van de kerken werd bijvoorbeeld materiaal getoond om te gebruiken voor Bijbelstudie en catechese. Van dit materiaal hopen wij verder kennis te nemen om het mogelijk op Cuba te gebruiken.

Ds. Coster heeft de vergadering geopend met een preek vanuit Genesis 6 en Mattheus 3, waarbij hij in de preek ook Romeinen 6 betrok. Het thema van zijn preek was een waarschuwing tegen de zonden van onze tijd (die ook in Spanje sterk spelen op gebied van seksualiteit en de genderideologie). Bekering is nodig om gelijkvormig te worden aan Christus. Hij legde uit dat het begrip ‘identiteit’ voor een Christen moet wijzen op het ingeplant zijn in Christus in plaats van vereenzelviging met de wereld.

Het was opvallend hoe men aansluitend vanuit elke gemeente kort verslag deed, de zorgen deelde en vervolgens die in het gebed aan de Heere voorlegde. Geen verslag van vele pagina’s papier, allerlei deputaatschappen (die uiteraard nodig en nuttig zijn), maar een heel eenvoudig mondeling verslag. Deze vorm van verslaglegging is belangrijk, omdat men een presbyteriale kerkstructuur voorstaat. Daar de kerken nadrukkelijk ook evangelisatiepost zijn, ontspon zich een gesprek hoe je het beste een preek kon vertalen vanuit het Spaans naar andere talen, zoals het Engels of het Nederlands (er zijn veel toeristen).

Tijdens de vergadering heeft dominee Coster toegelicht dat de gemeente in Mataró kandidaat Lentini overweegt te beroepen als predikant en hij heeft formeel gevraagd of de synode kandidaat Lentini daarvoor te zijner tijd een kerkelijk examen wil afnemen. Ds. Coster deelde mee dat aan de SEZ steun gevraagd is voor de financiering van de benoeming van Lentini als co-pastor in Mataró. Deze steun heeft de SEZ inmiddels toegezegd. Ook wordt vanuit de IRE-gemeenten steun gevraagd van de SEZ voor de instandhouding van reformatorisch onderwijs op het IBSTE. De gemeenten vinden dit erg belangrijk voor de Spaanse kerken.

De vergadering werd afgesloten met een kerkdienst in de plaatselijke gemeente, geleid door ds. De Segovia. Hij benadrukte vanuit Hebreeën 7 de noodzaak van bekering. Aansluitend werden we verrast door de gastvrijheid van de gemeente. Er was een maaltijd klaargemaakt waar de afgevaardigden ook welkom waren. Een bezoek van slechts één dag, waarbij ik veel indrukken opdeed van het functioneren van de Spaanse gemeenten. Een ontmoeting waarbij de belangrijkste overeenkomst bleek in de dogmatische uitdrukking: ‘Eén Naam, twee wegen en drie stukken’.

Meer over ds. B. Coster

Spaanse Evangelische Zending

Postbus 40098
7300 AZ  Apeldoorn
0553032252
info@sez.st