• home
  • Actueel
  • Post uit Spanje: Onderwijs vanuit de gereformeerde belijdenisgeschriften

Post uit Spanje: Onderwijs vanuit de gereformeerde belijdenisgeschriften

De SEZ steunt het werk van Arturo Terrazas, docent en decaan aan theologische school IBSTE in Spanje. Hij vertelt over zijn werk.

‘Dit academische jaar geef ik met name les over het Oude Testament, zoals de historische boeken, de kleine en grote profeten en de zogenaamde wijsheidsboeken. Daarnaast doceer ik Bijbelse archeologie en iedere twee jaar geef ik het vak Ecclesiologie (kerkleer).

Ik geef onderwijs vanuit een reformatorisch perspectief. In het onderwijs refereer ik aan de Westminster geloofsbelijdenis en de Westminster catechismus. Bij het vak Ecclesiologie leg ik vanuit deze belijdenisgeschriften uit wat de kerk is. In de lessen over het Oude Testament hanteer ik de Westminster geloofsbelijdenis (hoofdstuk 1) om de canon van de Bijbel te onderbouwen. Het belang van de opstanding uit de doden benadruk ik vanuit vraag en antwoord 37 van de Westminster kleine catechismus.

‘Sommige studenten maken op deze manier voor het eerst kennis met de gereformeerde leer’


Sommige studenten maken op deze manier voor het eerst kennis met de gereformeerde leer, bijvoorbeeld studenten die uit de pinksterbeweging komen. Ze zijn dankbaar om iets te horen dat een sterke Bijbelse en historische basis heeft. Wat soms nieuw voor hen is, is het belang van het onderwijs uit het Oude Testament voor het leven van de Kerk vandaag (Romeinen 15:4). Ze lezen preken van Luther en Calvijn over de boeken van het Oude Testament en citaten van de kerkvaders.

In sommige evangelische kringen in Latijns-Amerika is er een opleving gaande in bepaalde gereformeerde leerstellingen via de zogenaamde gereformeerde baptisten. Ik denk dat het belangrijk is om de schoonheid en historische waarde van de leer van de eerste hervormers te benadrukken. Zo heb ik recent een artikel in Evangelical Focus gepubliceerd over overtuigingskracht van de reformatorische prediking zoals die zich in de 16e eeuw ontwikkelde (evangelicalfocus.com/features/24138/the-protestant-reformation-and-the-culture-of-persuasion). Voor Luther en de Reformatiebeweging was het belangrijk om eenvoudig en duidelijk te prediken. De hervormers probeerden hun luisteraars te bewegen tot een leven vanuit het offer van Christus aan het kruis.

Ik herinner me nog goed hoe ik zelf kennis maakte met het reformatorische gedachtegoed. Als kind ben ik opgegroeid in een pinksterkerk en had ik nog nooit gehoord van de hervormers, de gereformeerde belijdenissen of catechismussen. Pas toen ik zestien jaar oud was, begon ik een presbyteriaanse kerk te bezoeken. Om gedoopt te worden in de presbyteriaanse kerk kreeg ik toen lessen over de Westminster kleine catechismus. Toen pas begon ik de waarheid en rijkdom van de Bijbel te zien.’

Ons werk blijvend steunen?

Spaanse Evangelische Zending

Postbus 40098
7300 AZ  Apeldoorn
0553032252
info@sez.st