• home
  • Actueel
  • Post uit Spanje: Het Oude Testament wijst vooruit naar Christus

Post uit Spanje: Het Oude Testament wijst vooruit naar Christus

De SEZ steunt het werk van Arturo Terrazas, docent en decaan aan theologische school IBSTE in Spanje. Hij vertelt over zijn werk.

Wilt u ons meer vertellen over een vak dat u momenteel geeft?


Het semester loopt bijna ten einde. De lessen over Bijbelse archeologie en over de wijsheidsboeken van het Oude Testament hebben we pas afgerond.
In februari begin ik met lesgeven over de historische boeken van het Oude Testament, over de grote profeten en over de kleine profeten. De oud-testamentische profeten worden ingedeeld in grote en kleine profeten op basis van de lengte van de boeken. Bij het vak over de grote profeten besteden we zestig uur aan colleges over Jesaja, Jeremia, Ezechiël en Daniël. Bij het vak over de kleine profeten besteden we veertig uur aan colleges over Hosea tot Maleachi.
Ik wil graag wat meer vertellen over het vak ‘Historische boeken van het Oude Testament’.

Kunt u kort samenvatten waar dit vak over gaat? Wat moeten studenten kunnen/weten als ze dit vak hebben gevolgd?


Ik behandel de Bijbelboeken Jozua tot Esther. Het vak bestaat uit zestig uur colleges.
Een van de leerdoelen is dat de studenten gaan zien hoe de gebeurtenissen in de historische Bijbelboeken vooruitwijzen naar de persoon en het werk van Christus. Zoals de Heere Jezus de Emmaüsgangers heeft onderwezen: ‘En begonnen hebbende van Mozes en van al de Profeten, legde Hij hun uit, in al de Schriften, hetgeen van Hem geschreven was.’ (Lukas 24:27) Ook heeft Hij de twaalf discipelen hierin onderwezen: ‘En Hij zeide tot hen: Dit zijn de woorden die Ik tot u sprak als Ik nog met u was, namelijk dat het alles moest vervuld worden wat van Mij geschreven is in de Wet van Mozes en de Profeten en Psalmen.’ (Lukas 24:44)

Kunt u ons meer vertellen over de studenten die deze cursus volgen?


Acht studenten volgen dit vak. Ze hebben allerlei achtergronden en komen uit veel verschillende landen. De volgende nationaliteiten zijn vertegenwoordigd: Nigeriaans, Boliviaans, Roemeens, Colombiaans, Ecuadoriaans, Venezolaans en Spaans. Dit is interessant, omdat je hierin de realiteit van het Evangelie ziet: mensen uit verschillende landen die dezelfde God en Zaligmaker aanbidden. De protestantse kerk in Spanje groeide gedeeltelijk door immigratie uit Latijns-Amerika. Hoewel de studenten uit deze verschillende landen komen, groeide het merendeel van hen op in Spanje.
Drie van deze studenten zijn naar het IBSTE zijn gekomen met het doel om predikant te worden.
De anderen zijn geïnteresseerd in zending en andere manieren om te dienen in Gods Koninkrijk.

‘De volgende nationaliteiten zijn vertegenwoordigd: Nigeriaans, Boliviaans, Roemeens, Colombiaans, Ecuadoriaans, Venezolaans en Spaans.’


Hoe vaak per week is er een college voor dit vak?


Meestal twee keer per week. Omdat we niet genoeg professoren hebben, zijn we afhankelijk van docenten die intensieve cursussen komen geven. Het semester eindigt op 21 juni. Dan wordt ook dit vak afgesloten. Een college duurt hier vijftig minuten. Na ieder college volgt een pauze van tien minuten.

Hoe verloopt een college voor dit vak?


We beginnen het college met gebed. Vervolgens geef ik les volgens de aantekeningen die ik aan de studenten heb gegeven. De studenten zijn vrij om elke vraag te stellen die bij ze opkomt over het onderwerp dat we behandelen.

Welke toets(en) en/of opdracht(en) moeten de studenten maken voor dit vak?


Er is een eindexamen, de studenten moeten drie verschillende boeken lezen, ze moeten boekverslagen inleveren en een verslag schrijven over het leven van een van de richters van Israël.

Hoe bereid u zich als docent voor op de colleges van dit vak?


Ik maak aantekeningen en lees Bijbelverklaringen. In de colleges over de grote profeten behandel ik enkele zaken met betrekking tot de Hebreeuwse teksten (deze colleges zijn voor studenten die al Bijbels Hebreeuws beheersen).

Wat vindt u interessant aan deze cursus?


Ik denk dat het interessant is om deze Bijbelboeken in het geheel van de Bijbel te zien. De studenten zien in dat kennis van deze Bijbelboeken belangrijk is voor het onderwijs in de kerken, onder andere door de prediking. Ze ontvangen de colleges heel goed, ze zijn tevreden over dit vak.

Welke boeken verspreidt de SEZ?

Spaanse Evangelische Zending

Postbus 40098
7300 AZ  Apeldoorn
0553032252
info@sez.st