Meditatie: Het gerucht gehoord!

Ds. M. Karens, Middelburg
Het gerucht gehoord!

'De koningin van het zuiden zal opstaan in het oordeel met dit geslacht en hetzelve veroordelen; want zij is gekomen van de einden der aarde, om te horen de wijsheid van Sálomo; en zie, meer dan Sálomo is hier.'
Mattheüs 12:42

In het paleis in Scheba is een hardnekkig gerucht doorgedrongen. Het vorstendom Scheba (Saba) ligt in het zuiden van Arabië. Er was grote welvaart en een hoge cultuur. Rijke bodemschatten en veel transitohandel. Kortom, het gaat over een vrouw die alles heeft wat haar hart begeert. En toch kon alle welvaart en weelde haar hart niet vervullen. Ze had geen innerlijke rust en vrede. Ze had raadsels! Diepzinnige levensvragen.

Deze koningin hoorde een goed gerucht. Het gerucht van Salomo. Ze hoorde van een jonge vorst, die duizenden kilometers ver weg in Jeruzalem regeerde en die alles overtrof. Kooplieden spraken met de bevolking over hun koning. Hoe rijk en hoe wijs Salomo was!

 Spreekt u ook wel eens goed van de Heere en Zijn dienst? In de straat waar u woont of onder uw collega’s? Gaat er van ons ook een goed gerucht uit van God? ‘Aangaande de Naam des HEEREN’. Het gerucht vertelde ook hoe Salomo aan die heerlijkheid kwam. Ze spraken over de HEERE, Die de jonge Salomo met zoveel wijsheid en rijkdom had bedeeld. Over de God Die Salomo diende.

De koningin hoorde! Het gerucht dringt door in haar paleis. Het dringt door de kracht van de Heilige Geest door in haar hart. Ze wordt gaande gemaakt. Ze begeert die koning te ontmoeten. Ze verlangt met al haar raadsels aan Zijn troon te liggen. Ze kwam tot Salomo! Zó worden nog dwaze, blinde, schuldige zondaren in een stervensweg gebracht tot Jezus Christus, de Koning der koningen.

Het gerucht gaat nog uit! De verkondiging van het Woord van God. Wet en Evangelie. Onder ons en door het werk van de SEZ. Hierin klinkt: hoe groot uw zonde en ellende is zonder God en Christus.

Maar ook: de rijkdom van Gods genade en de weg van de verlossing door de meerdere Salomo, de ware Vredevorst. Hoe vaak heeft u Zijn gerucht al gehoord? Smeek om een geopend hart, zodat u innerlijk mag horen! Door de inwendige roeping door Woord en Geest.

Zie hoe een eenvoudig gerucht leidt tot de verheerlijking van God. De koningin eindigt in de God van Salomo. ‘Geloofd zij de HEERE uw God, Die behagen in u heeft gehad om u op de troon Israëls te zetten’. Ze eindigt in het welbehagen van God!

In de grote dag van het oordeel zult u met deze vrouw uit Scheba staan voor de Rechter van hemel en aarde. Dan zal zij zeggen: ‘Ik ben op een gerucht gekomen van de einden der aarde om te horen de wijsheid van Salomo (Matth. 12: 42). En u en jij hebben véél meer gehoord! Dan zal het – zonder bekering en geloof- zijn: ‘Brengt ze hier en slaat ze voor Mijn voeten dood, die niet hebben gewild (!) dat Ik Koning over hen zal zijn’.

Wees ook evangelist. Laat in uw omgeving het Evangeliegerucht uitgaan. Een goed gerucht van die heerlijke Koning en van Zijn Koninkrijk. De Almachtige gebruikt geringe middelen om Zijn welbehagen te volvoeren.

‘Zijn Naam moet eeuwig eer ontvangen;
Men loov' Hem vroeg en spâ;
De wereld hoor', en volg' mijn zangen,
Met Amen, Amen na.’

Deze meditatie verscheen eerder in onze Zendingsbode.

Spaanse Evangelische Zending

Postbus 40098
7300 AZ  Apeldoorn
0553032252
info@sez.st