Bijbelcursus belicht: Romeinenbrief

In de introductie van deze cursus wordt de Romeinenbrief aangeprezen als belangrijkste brief van de apostel Paulus. De oproep aan de cursist is om deze brief biddend te bestuderen. De cursist krijgt een zegenwens mee: ‘Het is onze wens dat deze studie een grote zegen moge zijn in uw leven en dat het u meer en meer bevestigt in de erkenning van het hele evangelie en in de erkenning dat we alles slechts ontvangen door de zuivere genade van God. Hem zij de eer en glorie.’

De cursus over Romeinen, bestaande uit 14 lessen in 4 boekjes, is van de hand van evangelist Valentín Muñoz. Deze Spaanse ex-priesterstudent was 38 jaar in dienst van de SEZ en het cursuswerk in Spanje was een van zijn activiteiten. Inmiddels worden de cursussen van de SEZ vooral op Cuba gebruikt.

De cursus begint in les 1 met achtergrondinformatie over brieven in de Oudheid en specifiek de brieven van Paulus. Daarna volgt informatie over de auteur Paulus, de plaats waar de brief geschreven is, de geadresseerden en ten slotte een thematische indeling van de brief.

In de lessen 2 t/m 14 loopt Muñoz de tekst van de Romeinenbrief door en licht die toe in de context van de Bijbel, door de betekenis van Griekse woorden uit te leggen en door gezaghebbende theologen -vooral Calvijn- te citeren.

In zijn uitleg proeft de lezer af en toe de Rooms-Katholieke achtergrond van Muñoz. Hij weerlegt Roomse dwalingen met teksten uit de Romeinenbrief. ‘Besnijdenis was niet het middel tot rechtvaardiging, maar het "zegel". Zowel de besnijdenis als de doop die er nu mee overeenkomt (Kol. 2:11.12) zijn getuigenissen, waardoor God Zijn genade in ons hart bezegelt, want uitwendige besnijdenis betekent inwendige, geestelijke besnijdenis, wat het werk is van Goddelijke kracht (Deut. 30:6).’

Deze cursus helpt de cursist om diep te graven in de Romeinenbrief. Met Gods hulp zal de cursist er schatten met eeuwigheidswaarde uit opdelven. De vragen bij iedere les zijn een spiegel waarin te zien is of de cursist de stof heeft begrepen. Ze blijven niet op de oppervlakte, maar dringen door tot de kern van de Bijbelse boodschap. Een voorbeeld is deze vraag bij Romeinen 3: ‘Hoe is het mogelijk dat God rechtvaardig is en tegelijkertijd de zondaar rechtvaardigt zonder enige verdienste van zijn kant?’ Het geeft de correctoren van de cursussen gelegenheid om met de cursisten te corresponderen over de meest wezenlijke thema’s uit de Bijbel. Daarbij is de leiding door de Heilige Geest onmisbaar. Bidt u dat de Heere Zijn Geest wil paren aan het Woord?

 

Meer over de Bijbelcursussen

Spaanse Evangelische Zending

Postbus 40098
7300 AZ  Apeldoorn
0553032252
info@sez.st