Bijbelcursus belicht: Het Johannesevangelie

Biddend de Bijbel bestuderen. We hopen dat Cubanen dat doen als ze onze schriftelijke cursus over het Johannesevangelie volgen. De inleiding roept ertoe op: ‘Begin de studie van elke les met een gebed, waarbij u zoekt naar de verlichting van de Heilige Geest bij de studie van het Woord.’

Introductie Bijbelboek


De cursus begint met een korte introductie op het Johannesevangelie. Cursisten lezen waarom het aannemelijk is dat Johannes de auteur is van dit Bijbelboek. Ze leren overeenkomsten en verschillen tussen dit Evangelie en de andere drie Evangeliën. Verder komt in de introductie aan de orde wanneer, waar en waarom het Evangelie is geschreven.

Tekstuitleg


Na een overzicht van de structuur van het Johannesevangelie volgt de uitleg van de tekst. De uitleg verwijst steeds naar andere Bijbelboeken, zowel uit het Oude als het Nieuwe Testament. Waar nodig worden woorden uitgelegd vanuit de grondtaal, het Grieks. De historische werkelijkheid tijdens de omwandeling van Jezus op aarde komt ook aan de orde. Cursisten leren bijvoorbeeld wie de Farizeeërs waren.

Conclusies


Vanuit de Bijbeltekst trekt de auteur conclusies voor de leer en de actuele praktijk. Uit de eerste verzen van Johannes 1 blijkt dat er een persoonlijke, Drie-enige God is én dat de Bijbel geen ruimte toestaat voor de evolutietheorie. Deze laatste stelling is extra belangrijk in de Cubaanse context waar alle scholen voor basis- en voortgezet onderwijs alleen de evolutietheorie leren. Thuisonderwijs en christelijke scholen zijn verboden.

Persoonlijk


Al snel wordt de uitleg van de cursus persoonlijk. Al bij het eerste gedeelte dat wordt behandeld, komt aan de orde wat absoluut noodzakelijk is om zalig te worden: ‘Alle mensen, geboren als nakomelingen van Adam, hebben een band met Adam en zijn zonde, daarom moet die band met Adam vervangen worden door een band van geloof in Christus (1 Johannes 5:12). Wie die band door het geloof in Christus niet kent, hoe goed of fatsoenlijk hij ook is, kan zichzelf niet voor de rechtvaardige en heilige God stellen.’

Nederlandse Geloofsbelijdenis


Twee van de vier cursusboekjes sluiten af met een artikel uit de Nederlandse Geloofsbelijdenis met de bijbehorende Schriftbewijzen. Op deze manier maakt iedere cursist kennis met dit belijdenisgeschrift.

Vragen


Elk boekje bevat vier lessen. De lessen behandelen een hoofdstuk of een korter gedeelte. Bij iedere les is er ongeveer een A4’tje vol vragen. Ingevulde vragenformulieren sturen de cursisten op naar de twee distributiepunten van de SEZ op Cuba. Daar worden de vragen nagekeken en gecorrigeerd teruggestuurd.

Bidt u ook dat de Heere dit eenvoudige middel wil gebruiken voor de Cubanen?

Meer over de Bijbelcursussen

Wat betekent de Bijbel voor sra. Bermúdez?

Spaanse Evangelische Zending

Postbus 40098
7300 AZ  Apeldoorn
0553032252
info@sez.st