1.  De stichting heeft ten doel het verspreiden van het Evangelie, alsmede de ondersteuning en verdieping  van het belijden volgens de gereformeerde doctrine in Spanje en andere Spaanstalige landen. Onder Evangelie verstaat zij de gehele Bijbel, Gods onfeilbaar Woord, overeenkomstig de daarop gegronde belijdenissen: de Apostolische Geloofsbelijdenis, de Belijdenis van Nicea, de Belijdenis van Athanasius, de Heidelberger Catechismus, de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels.        

                                              

2. De stichting stelt zich met het oog op lid 1 ten doel, de bewustmaking in Nederland te bevorderen door middel van voorlichting over haar werkterreinen. 

 

3. De stichting beoogt niet het maken van winst.