Het Huishoudelijk Reglement van de stichting licht het belijden van bestuur en werkers nader toe: 

Grondslag

  Artikel 1.

De Stichting is opgericht in gehoorzaamheid aan het zendingsbevel van Christus (Joh. 15:16). Als grondslag bij al zijn werk heeft het Stichtingsbestuur en allen, die in zijn opdracht arbeiden, de Bijbel als Gods onfeilbaar Woord en de daarop gegronde belijdenissen, als verwoord in de “Drie Formulieren van Enigheid”, zoals vastgesteld op de Nationale Synode van Dordrecht (1618-1619). 

   Doel

 Artikel 2.

Aan de statutaire doelstelling van ‘het verspreiden van het Evangelie, alsmede de ondersteuning en verdieping van het belijden volgens de gereformeerde doctrine in Spanje en andere Spaanstalige landen’ wordt door het Stichtingsbestuur inhoud gegeven door de verspreiding van en het onderwijs geven uit Bijbels en lectuur- en cursuswerk met en vanuit geschriften, die - overeenkomstig de grondslag - de leer als beleden in de  Reformatie onderwijzen in roomse en met name Spaanstalige landen.

Artikel 3.

Het bestuur tracht dit doel te verwezenlijken door met name:

a.    Het benoemen van evangelisten, die de grondslag onderschrijven en daaruit leven en werken in of ten behoeve van Spaanstalige landen.

b.    Het werken met Spaanse Bijbelvertalingen die de vertaalprincipes van de Reformatie hanteren. 

c.     Het uitgeven of doen uitgeven van in het Spaans vertaalde geschriften van de Reformatoren en allen die op zuivere, aansprekende wijze de leer der Reformatie hebben vertolkt. 

d.    Het daadwerkelijk geven van theologisch onderwijs vanuit de grondslag.

e.    Het verspreiden van cursussen die deze voluit bijbelse, reformatorische leer voor mensen uit de roomse kerk, alsmede uit de kerken met een afwijkende belijdenis, alsook voor buitenkerkelijken en atheïsten helder vertolken, toegankelijk en navolgbaar maken.

f.     Het verspreiden van folders en andere strooimiddelen, alsmede het geven van presentaties en voorlichting om de aandacht op bovengenoemde methoden en materialen te vestigen.

g.    Het verlenen van steun aan organisaties die de bevordering van de doelstelling in Spaanstalige landen stimuleren.

h.    Het werven van middelen die de doelstelling vergt.